امید

امید / صاحب امتیاز و موسس سید کاظم اتحاد (سرکشیک زاده)؛ مدیر مسئول ابوالقاسم اردلان.- تهران: مطبعه سربی تمدن، 1308-1322 خورشیدی.

ج.: مصور، عکس؛ قطع بزرگ.

سال اول، شماره اول، 17 اسفند 1308.

روزنامه هفتگی.

یادداشت:

دارای سه دوره انتشار.

جریده سیاسی، فکاهی، کاریکاتور.

فارسی.

1.سیاسی. 2.فکاهی. 3.کاریکاتور.

 

محل نگهداری: آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

مشاهده روزنامه هفتگی امید:

سال اول شماره نخست