قلم آزاد

قلم آزاد

تجارتی، اقتصادی و بازرگانی,کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی,گشتی در تاریخ,ماهنامه,نشریات پیش از ۱۳۲۰ خورشیدی

قلم آزاد، مجله تجـارتي/ مـدير و نگارنـده حـسين معطـر؛ مديرداخلي [علي] حكمـت.- تهـران: [بـينـا؛ اتحاديـه تهـران]، ۱۳۰۸-

ج.: مصور، عكس، جدول؛ ۲۱.۵×۳۳.۵ س.م.

سال اول، شماره اول، آبان ۱۳۰۸.

ماهنامه آزاد، اقتصادي، فني و راهنماي تجارت ايران.

فارسي.

يادداشت:

ساير پديدآورندگان مجلات موجود:

مؤسس: حسين معطر.

۱. آگهي هاي تبليغاتي. ۲. آگهي هاي تبليغاتي – كارخانه ها. الـف. معطـر، حـسين: مـدير، نگارنـده و مؤسـس. ب. حكمـت، علـي: مديرداخلي.

 

محل نگهداری : آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید