نامه بازرگان

تجارتی، اقتصادی و بازرگانی,کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی,ماهنامه,نشریات پیش از ۱۳۲۰ خورشیدی

نامه بازرگان / صاحب امتیاز اداره عهود و اطلاعات وزارت بازرگانی. – تهران: وزارت بازرگانی، اداره عهود و اطلاعات، ۱۳۱۶-

ج.: جدول؛ ۱۶*۲۳ س.م.

[سال اول]، شماره اول، اسفند ۱۳۱۶.

ماهنامه.

فارسی.

یادداشت: شامل قوانین، مققرات، نظامنامه ها و تصویب نامه های اقتصادی و آمار و نرخ های داخلی مربوط به هر ماه و همچنین اخبار و اطلاعات اقتصادی کشورهای دیگر است.

۱. اقتصاد. ۲. بازرگانی.

محل نگهداری : آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید