آب و خاک

دو هفته نامه,کشاورزی,گشتی در تاریخ,نشریات بین سال های ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ خورشیدی

آب و خاک / مدیر تقی بهرامی؛ سردبیر امیر هوشنگ نظام.- تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۱-

ج.: مصور؛ ۱۶*۲۳۰۵ س.م.

سال اول، شماره اول، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۱.

دو هفته نامه.

فارسی.

۱. کشاورزی – ایران. الف. بهرامی، تقی، ۱۲۷۷- :مدیر. ب. نظام، امیرهوشنگ: سردبیر.

دیدگاهتان را بنویسید