یادگار

کتابخانه دانشگاه بن آلمان,گشتی در تاریخ,ماهنامه,نشریات بین سال های ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ خورشیدی

یادگار / مدیر مسئول و سردبیر عباس اقبال آشتیانی. – تهران: چاپخانه رشدیه، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۸ خورشیدی.

ج.: عکس؛ ابعاد گوناگون.

سال اول، شماره اول، شهریور ۱۳۲۳ خورشیدی.

ماهنامه ادبی، علمی و تاریخی.

فارسی.

یادداشت:

از برجسته ترین مجله های مستند ادبی و تاریخی.

مرام او ايران دوستي و شناساندن ايران در گذشته و حال به جهانيان بود.

محل نگهداری: کتابخانه دانشگاه بن آلمان.

دیدگاهتان را بنویسید