اطاق تجارت

تجارتی، اقتصادی و بازرگانی,کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی,ماهنامه,نشریات پیش از ۱۳۲۰ خورشیدی

اطاق تجارت، مجله / صاحب امتیاز ارگان رسمی اطاق تجارت؛ مدیر مسئول ع.مسعودی؛ مدیر حسین فرهودی. – تهران: ارگان رسمی اطاق تجارت، ۱۳۰۸ –

ج.: مصور، جدول نمودار؛ ابعاد گوناگون.

سال اول، شماره اول، آبان ۱۳۰۸.

ماهنامه.

ار سال ۱۳۱۱ به صورت هفته نامه منتشر شده است.

ادامه انتشار راهنمای تجارتی ایران.

چند دوره انتشار با فاصله و عنوان و مدیرهای مختلف.

عنوان های اخیر اطاق بازرگانی تهران و اطاق بازرگانی.

فارسی، فرانسه.

محل نگهداری: آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید