بهلول رشت

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران,گشتی در تاریخ,نشریات پیش از ۱۳۲۰ خورشیدی,هفته نامه

بهلول رشت، هفته نامه / مدیر مسئول میر احمدزاده. – رشت: مطبعه عروه الوثقی، ۱۲۹۶-

ج.: مصور.

سال اول، شماره اول، مرداد ۱۲۹۶.

هفته نامه.

فارسی.

محل نگهداری: آرشیو نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

 

دیدگاهتان را بنویسید