اطاق تجارت

اطاق تجارت، مجله / صاحب امتیاز ارگان رسمی اطاق تجارت؛ مدیر مسئول ع.مسعودی؛ مدیر حسین فرهودی. – تهران: ارگان رسمی اطاق تجارت، ۱۳۰۸ – ج.: مصور، جدول نمودار؛ ابعاد گوناگون. […]

ندای جنوب

ندای جنوب / صاحب امتیاز میرزا باقرخان معلم و مترجم تبریزی؛ مدیر مسئول محمدباقر خان تنگستانی.- تهران: مطبعه تمدن، ۱۳۲۹ ق.- ج.: ؟؟؟ سال اول، شماره اول، شوال ۱۳۲۹ ق. […]

نامه بازرگان

نامه بازرگان / صاحب امتیاز اداره عهود و اطلاعات وزارت بازرگانی. – تهران: وزارت بازرگانی، اداره عهود و اطلاعات، ۱۳۱۶- ج.: جدول؛ ۱۶*۲۳ س.م. [سال اول]، شماره اول، اسفند ۱۳۱۶. […]

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق«اتاق» تجارت ايران و آلمان، مجله/ صاحب امتياز اطاق تجارت ايران و آلمان.- برلين: اطاق تجارت ايران و آلمـان، ۱۳۱۵- ج.؛ ۱۵.۵×۲۴.۵ س.م. سال اول، شماره اول، تير ۱۳۱۵. [ماهنامه […]

قلم آزاد

قلم آزاد

قلم آزاد، مجله تجـارتي/ مـدير و نگارنـده حـسين معطـر؛ مديرداخلي [علي] حكمـت.- تهـران: [بـينـا؛ اتحاديـه تهـران]، ۱۳۰۸- ج.: مصور، عكس، جدول؛ ۲۱.۵×۳۳.۵ س.م. سال اول، شماره اول، آبان ۱۳۰۸. ماهنامه […]

دبیرستان تجارت

سالنامه دبیرستان تجارت

سـالنامه دبيرسـتان تجـارت/ صـاحب امتيـاز دبيرسـتان تجارت.- [تهران]: وزارت معـارف و اوقـاف، دبيرسـتان تجـارت؛ مطبعه اطلاعات، [۱۳۱۴]- ج.: عكس؛ ۱۴×۲۲ س.م. اولين سال نشر: [سال اول، شماره اول، ۱۳۱۴]. اولين […]