پارس

پارس، مجله / صاحب امتیاز و مدیر ابوالقاسم لاهوتی؛ مدیر مسئول جلال انسی؛ سردبیر بخش فرانسه علی نوروز. – استانبول: مطبعه نجم، ۱۳۰۰ خورشیدی – ج.: ابعاد؟ ماهیانه دو شماره. […]