سالنامه دبیرستان دخترانه عبرت

سالنامه دبیرستان دخترانه عبرت

سالنامه دبیرستان دخترانه عبرت [مجله]/ صاحب‌ امتیاز دبیرستان دخترانه عبرت رئیس و نماینده انجمن مرکزی سالنامه شکوه روشن‌کیش، تهران: دبیرستان دخترانه عبرت، انجمن سالنامه، ۱۳۳۷ – ج.: مصور، عکس؛‏‫۱۷/۵*۲۴/۵ س.م. فارسی. […]

دبیرستان تجارت

سالنامه دبیرستان تجارت

سـالنامه دبيرسـتان تجـارت/ صـاحب امتيـاز دبيرسـتان تجارت.- [تهران]: وزارت معـارف و اوقـاف، دبيرسـتان تجـارت؛ مطبعه اطلاعات، [۱۳۱۴]- ج.: عكس؛ ۱۴×۲۲ س.م. اولين سال نشر: [سال اول، شماره اول، ۱۳۱۴]. اولين […]