روزگار نو

روزگار نو / مدیر: آرتور جات آربری.- نیویورک: شرکت دابلدی و دران؛ لندن: هدر و استاتن، ۱۹۴۱ – ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۰ – ۱۳۲۴ خورشیدی). ج.: مصور، عکس؛ ۱۳*۲۱ س.م. فصلنامه. از […]

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر

آبنوس: دفتری در ادبیات و هنر / زیر نظر بهروز صور اسرافیل، حسین فرهمند و شورای نویسندگان. -شیراز: انجمن شعر و ادبیات دانشگاه پهلوی، [۱۳۴۹]- ج.: مصورٍ؛ ۲۰*۱۶ س.م. [سال […]

نقش و نگار

نقش و نگار

نقش و نگار/ صاحب امتياز اداره كل هنرهاي زيبـاي كـشور؛ مديرمسئول سيمين دانشور.- تهران: اداره كل هنرهـاي زيبـاي كشور، اداره روابط بين المللي و انتشارات، ۱۳۳۴- ج.: مصور، عكس (بخشي […]