امید

امید / صاحب امتیاز و موسس سید کاظم اتحاد (سرکشیک زاده)؛ مدیر مسئول ابوالقاسم اردلان.- تهران: مطبعه سربی تمدن، 1308-1322 خورشیدی. ج.: مصور، عکس. سال اول، شماره اول، 17 اسفند […]

قرن بیستم

قرن بیستم / صاحب امتیاز : سید محمدرضا میرزاده عشقی.- طهران: مطبعه روشنایی، 1300 – 1303 شمسی. ج.: مصور، عکس؛ قطع وزیری. سال اول، شماره اول، 16 اردیبهشت 1300 شمسی. […]

ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

باباشمل

باباشمل / صاحب امتیاز و مدیر مسئول رضا گنجه ای. – تهران: چاپخانه مظاهری، ۱۳۲۲-۱۳۲۶ ه.ش. ج.: مصور، ۲۰*۳۱ س.م. سال اول، شماره اول، ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش. هفته نامه. […]