ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

ایرانشهر

ایرانشهر / نگارنده و مدیر: حسین کاظم‌زاده .- برلین، ۱۳۰۱ – ۱۳۰۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس. ماهنامه. یادداشت: از معروف ترین و بهترین مجلات فارسی که در خارج از کشور منتشر […]

بانو

بانو / صاحب امتیاز محمد سعیدی؛ مدیر و نگارنده نیر سعیدی؛ مدیر فنی فردریک تالبرگ. – تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس (رنگی)؛ ۱۹*۲۷ س.م. مجله مصور […]

اطاق تجارت

اطاق تجارت، مجله / صاحب امتیاز ارگان رسمی اطاق تجارت؛ مدیر مسئول ع.مسعودی؛ مدیر حسین فرهودی. – تهران: ارگان رسمی اطاق تجارت، ۱۳۰۸ – ج.: مصور، جدول نمودار؛ ابعاد گوناگون. […]

یادگار

یادگار / مدیر مسئول و سردبیر عباس اقبال آشتیانی. – تهران: چاپخانه رشدیه، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۸ خورشیدی. ج.: عکس؛ ابعاد گوناگون. سال اول، شماره اول، شهریور ۱۳۲۳ خورشیدی. ماهنامه ادبی، […]

اقبال

اقبال، مجله [۱۲۹۷] / مدیر مسئول محمد باقر محیط؛ سردبیر سیدحسین خان رمزی. – تهران: مطبعه تمدن، ۱۲۹۷ ش. – ج.: مصور، ابعاد گوناگون. ماهنامه علمی، ادبی، اخلاقی، اجتماعی و […]

نامه بازرگان

نامه بازرگان / صاحب امتیاز اداره عهود و اطلاعات وزارت بازرگانی. – تهران: وزارت بازرگانی، اداره عهود و اطلاعات، ۱۳۱۶- ج.: جدول؛ ۱۶*۲۳ س.م. [سال اول]، شماره اول، اسفند ۱۳۱۶. […]

انوشیروان

انوشیروان تهران: چاپخانه اتحادیه طهران، – ج.:  ؟؟؟ س.م. اولــين موجــودي: شــماره اول، ســال ۱۳۱۰ ش. فارسي. ۱. حقوق.   محل نگهداری : آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد […]

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق«اتاق» تجارت ايران و آلمان، مجله/ صاحب امتياز اطاق تجارت ايران و آلمان.- برلين: اطاق تجارت ايران و آلمـان، ۱۳۱۵- ج.؛ ۱۵.۵×۲۴.۵ س.م. سال اول، شماره اول، تير ۱۳۱۵. [ماهنامه […]

قلم آزاد

قلم آزاد

قلم آزاد، مجله تجـارتي/ مـدير و نگارنـده حـسين معطـر؛ مديرداخلي [علي] حكمـت.- تهـران: [بـينـا؛ اتحاديـه تهـران]، ۱۳۰۸- ج.: مصور، عكس، جدول؛ ۲۱.۵×۳۳.۵ س.م. سال اول، شماره اول، آبان ۱۳۰۸. ماهنامه […]