ندای جنوب

ندای جنوب / صاحب امتیاز میرزا باقرخان معلم و مترجم تبریزی؛ مدیر مسئول محمدباقر خان تنگستانی.- تهران: مطبعه تمدن، ۱۳۲۹ ق.- ج.: ؟؟؟ سال اول، شماره اول، شوال ۱۳۲۹ ق. […]