یادگار

یادگار / مدیر مسئول و سردبیر عباس اقبال آشتیانی. – تهران: چاپخانه رشدیه، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۸ خورشیدی. ج.: عکس؛ ابعاد گوناگون. سال اول، شماره اول، شهریور ۱۳۲۳ خورشیدی. ماهنامه ادبی، […]

باباشمل

باباشمل / صاحب امتیاز و مدیر مسئول رضا گنجه ای. – تهران: چاپخانه مظاهری، ۱۳۲۲-۱۳۲۶ ه.ش. ج.: مصور، ۲۰*۳۱ س.م. سال اول، شماره اول، ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش. هفته نامه. […]