اطاق تجارت ايران و آلمان

اطاق تجارت ایران و آلمان

اطاق«اتاق» تجارت ايران و آلمان، مجله/ صاحب امتياز اطاق تجارت ايران و آلمان.- برلين: اطاق تجارت ايران و آلمـان، ۱۳۱۵-

ج.؛ ۱۵.۵×۲۴.۵ س.م.

سال اول، شماره اول، تير ۱۳۱۵.

[ماهنامه بازرگاني، اقتصادي].

فارسي – آلماني.

يادداشت:

[از نشرياتي كه ايرانيان در خارج از كشور چاپ كردهاند].

در جهت انتشار قوانين و نظامات و مقررات مربوطه به تجـارت و اقتصاد ايران و آلمان و شـرح اوضـاع در زمينـه هـاي تجـاري و اقتصادي اين كشورها.

۱. ايران – روابط اقتصادي – آلمان. ۲. آلمان – روابط اقتـصادي – ايران. ۳. اقتصاد بين الملل. الف. اطاق تجارت ايران و آلمان.

محل نگهداری : آرشیو نشریات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 

مشاهده مجله اطاق تجارت ایران و آلمان:

اطاق تجارت ایران و آلمان 1315