ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

زن در دنیای امروز

زن در دنیای امروز

زن در دنياي امروز.- تهران: سفارت انگليس، اداره انتـشارات و مطبوعات، – ج.: عكس؛ ۲۰×۳۱ س.م. اولــين موجــودي: شــماره اول، ســال [۱۹۶۶]م. = [۱۳۴۴- ۱۳۴۵.]. فارسي. ۱. زنان. ۲. زنان […]