بانو

بانو / صاحب امتیاز محمد سعیدی؛ مدیر و نگارنده نیر سعیدی؛ مدیر فنی فردریک تالبرگ. – تهران: چاپخانه تابان، ۱۳۲۳ – ۱۳۲۶ خورشیدی. ج.: مصور، عکس (رنگی)؛ ۱۹*۲۷ س.م. مجله مصور […]

زن در دنیای امروز

زن در دنیای امروز

زن در دنياي امروز.- تهران: سفارت انگليس، اداره انتـشارات و مطبوعات، – ج.: عكس؛ ۲۰×۳۱ س.م. اولــين موجــودي: شــماره اول، ســال [۱۹۶۶]م. = [۱۳۴۴- ۱۳۴۵.]. فارسي. ۱. زنان. ۲. زنان […]