ماه

ماه / صاحب امتیاز و مدیر: اسدالله شهریاری .- تهران، 1330- 1331 خورشیدی. ج.: مصور،عکس. ماهنامه. یادداشت: ماهنامه فکاهی. نامه ماهانه فکاهی. سردبیر شماره اول و دوم: حسین توفیق. آدرس […]

باباشمل

باباشمل / صاحب امتیاز و مدیر مسئول رضا گنجه ای. – تهران: چاپخانه مظاهری، ۱۳۲۲-۱۳۲۶ ه.ش. ج.: مصور، ۲۰*۳۱ س.م. سال اول، شماره اول، ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ ه.ش. هفته نامه. […]